Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een 
overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. 
 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of 
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om 
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de 
overeenkomst op afstand;
 7.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 
consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het 
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 
communicatie op afstand;
 9. 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

[Xi Fotografie] (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam); 
[Lingenhof 7, 2134 BV Hoofddorp]; Telefoonnummer: [06-5476 3748 op werkdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur] 
E-mailadres: [info@xifotografie.nl] 
KvK-nummer: [34362087] 
Btw-identificatienummer: [NL1732.93773]

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig 
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of 
op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds 
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten 
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of 
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
bijzonder: 
o de prijs inclusief belastingen; 
o de eventuele kosten van aflevering; 
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 
zijn; 
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 
de prijs garandeert; 
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 
de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan 
het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 
voor de consument te raadplegen is; 
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 
kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst 
herstellen; 
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 
gesloten; 
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de 
consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de 
consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan 
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 
te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk 
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden 
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht 
kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht 
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 
eerste levering.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
terugzending voor zijn rekening.
 2. 
 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 
en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het 
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
 die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling 
heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
 betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een 
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de 
bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
 deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 
waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de 
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer 
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke 
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de 
ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 
verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 
zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging 
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en 
recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele 
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde 
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen 
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een 
bepaalde periode; 
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
Verlenging
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die 
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend 
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze 
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn 
van ten hoogste één maand.
 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de 
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een 
opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, 
maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet 
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 
Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de 
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen 
te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 
6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan 
nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een 
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan 
de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende 
bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke 
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in 
rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt 
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en 
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken 
heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd 
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht 
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is 
voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal 
gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument 
de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak 
hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele 
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze 
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager